Skip to main content
Тестове

Способностите и асиметрията на мозъка

By март 27, 2020май 4th, 2020No Comments

Този тест за определяне типа личност е основан върху функционалната асимет­рия на главния мозък и се смята за един от най-ефективните.

Както е известно, функциите на лявото и дясното полукълбо на мозъка са раз­лични. Лявото полукълбо например отговаря за използването на знакова информа­ция – четене, смятане, реч. То позволява на човека да анализира предметите и яв­ленията, да ги разчленява на елементи и да съставя логически вериги. Дясното по­лукълбо пък оперира повече с образи, отколкото със знаци. И вместо към анализ е предразположено повече към синтез, т.е. създава възможност за моментално „схва­щане“ на взаимовръзката между различните свойства на предмета и тяхното взаи­модействие със свойствата на други предмети. То осигурява целостността на възп­риятие.

Двете полукълба функционират в тясна взаимовръзка. Но в зависимост от кон­кретните условия може да се формира относително доминиране на мисленето с ля­вото или дясното полукълбо. А това в голяма степен определя психологическите особености на човека. Ако се вземе предвид, че лявата половина на тялото се управ­лява от дясното полукълбо на мозъка и обратно – дясната от лявото, то по няколко прости действия може да се определят особеностите на характера на човека.

Извършете следните действия:

1. Сплетете пръстите на ръцете си. Пръстът на коя ръка е отгоре?

(Отбеле­жете си с буква „Л“- ляв или с буква „Д“- десен: по същия начин отбелязвай­те и при другите задачи.)

2. Определете водещото око. За целта вземете лист хартия и пробийте в него отвор. Сегапогледнете някой предмет през отвора с двете очи. След това оставайки в същото положение, закривайте последователно лявото и дяс­ното око. Ще видите предмета само с водещото око. (Отбележете го с бук­ва.)

3. Скръстете ръце на гърдите. Коя ръка е отгоре? (Отбележете с буква.)

4. Ръкопляскайте известно време. Коя ръка е отгоре? (Отбележете с буква.)

 

В зависимост от получената комбинация букви можете да определите психоло­гическия тип на вашата личност.

 

 1. ДДДД– ориентация към общоприетото мнение, към стереотипите. Това е кон­сервативен тип характер с най-стабилното (правилно) поведение.
 2. ДДДЛ– неуверен консерватизъм, слаб тип нервна система. Характерна черта – нерешителност.
 3. ДДЛД– склонност към кокетство, решителност, чувство за хумор, активност, енергичност, артистизъм. При общуването с такъв човек са необходими ху­мор и решителност, тъй като този силен тип характер не възприема по-слабите.
 4. ДДЛЛ– рядък и самостоятелен тип характер. Близък до предходния, но по-мал­ко решителен и енергичен, в известна степен по-мек. Висока контактност.
 5. ДЛДД– делови тип характер, съчетаващ аналитичен ум и мекота (основна чер­та). По-често се среща при жените. Общоприет тип делова жена. Бавна адап­тация, предпазливост. Такива хора никога не влизат в конфликти с „челен удар“, при тях преобладава пресметливостта, търпимостта, забавеността в развитието на отношенията, известна хладина.
 6. ДЛДЛ– най-слабия тип характер, много рядък. Беззащитността и слабостта са свързани както с неспособността да се влиза в конфликти, така и с податли­востта на различни влияния. Среща се само при жените.
 7. ДЛЛД– склонност към нови впечатления и способност да не създава конфлик­ти, известно непостоянство. На подобни характери са свойствени емоцио­нална мудност, нега, простота, редки прояви на смелост в общуването, спо­собност да превключва на нов тип поведение. Значително по-често се сре­ща при жените.
 8. ДЛЛЛ– непостоянен и независим тип характер. Основна черта – аналитичност в съчетание с останалите леви тестове. Среща се рядко.
 9. ЛДДД– един от най-често срещащите се типове характер с добра адаптация към различни условия. Основна черта – емоционалност в съчетание с дос­татъчна настойчивост, която се проявява преди всичко в основните страте­гически въпроси на живота – брак, образование и т.н. Висока степен на по­датливост на чуждо влияние. Лесно установява контакт практически с всич­ки останали типове характер. При мъжете емоционалността е понижена, наблюдава се склонност към флегматичност.
 10. ЛДДЛ– мекота, отстъпчивост към предпазващо влияние. Изисква особено грижливо отношение към себе си. Тип „малката кралица“.
 11. ЛДЛД– най-силния тип характер, трудно се поддава на убеждаване – за целта се изисква силно разнообразно влияние. Способен да проявява настойчивост, но по­някога тя преминава в „зацикляне“ при преследването на второстепенни цели. Силна индивидуалност. Притежава способност за преодоляване на трудностите. Известен консерватизъм поради недостатъчно внимание към чуждата гледна точка. Такива хора не обичат инфантилността.
 12. ЛДЛЛ– силен, но ненатрапчив характер, практически неподдаващ се на убеж­даване. Основна черта – вътрешна агресивност, прикрита с външна мекота и емоционалност. Бързо взаимодействие, но бавно взаиморазбиране.
 13. ЛЛДД– дружелюбие и простота, известна разхвърляност на интересите.
 14. ЛЛДЛ– основни черти – простодушие, мекота, доверчивост. Това е много ря­дък тип.
 15. ЛЛЛД– емоционалност в съчетание с решителност (основна черта). Енергичността и известната разхвърляност водят до това, че подобни типове могат под вли­яние на емоциите веднага да вземат прибързани решения.
 16. ЛЛЛЛ– притежателите на пълен набор „леви“ тестове са хора, за които са харак­терни: способността да погледнат на нещата по новому, много голяма емоционал­ност, индивидуализъм, упорство. Стремежът към самозащита понякога преминава в затвореност.“

Абонирайте се за моят блог

Aбонирайте се, за да получавате последните статии, съвети, новини за мойте работилници и още много. Обещавам да не изпращам спам и да уважавам вашето лично пространство.